Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest firma PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CERAMICZNEJ 1, 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE,

NIP 6412465711, REGON 380621638, tel: 570-670-900

Jak możesz nawiązać kontakt w sprawie swoich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: lub telefonicznie dzwoniąc na numer tel:  570-670-900 lub pisemnie na adres siedziby PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, także w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Jeżeli zaakceptujesz ofertę ubezpieczenia, Twoje dane będą przetwarzane:

– w celu zawarcia, oraz obsługi umowy ubezpieczenia

– w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej

– w celu weryfikacji tożsamości Klienta

– w celu realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

– Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu marketingu produktów firm w którymi współpracuje PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK jako agent ubezpieczeniowy o ile wcześniej nie wyrazisz sprzeciwu w tym zakresie. Opisane cele realizowane są w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przekazywane firmom ubezpieczeniowym z którymi współpracuje PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK, agentom ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK, osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych, naszym prawnikom, partnerom biznesowym, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dniazaistnienia zdarzenia. Dodatkowo PATRINUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikając z odpowiednich przepisów.

Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia to będziemy Twoje dane przechowywać przez okres udzielonej przez Ciebie zgody.

Jakie prawa Ci przysługują

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia, w sytuacji gdy nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli przedstawić Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy.

Możesz:

– żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,

– sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,

– złożyć w PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,

– żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych

przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych. Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, przysługuje Ci w związku z tym prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

 W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych. Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych.

PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w przypadku zapytania o ofertę, lub zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie była zawierana osobiście, zostały one pozyskane od ubezpieczającego, który działał na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego, lub telefonicznie, jeśli Ty sam do nas dzwoniłeś.