Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

RODO- dokument pdf

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Ceramiczna 1.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotyczącej prezentowania przez PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK oferty podmiotów, na rzecz których PATRONUM UBEZPIECZENIA KATARZYNA CZERWIK prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego/doradztwa finansowego przez czas nieokreślony na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a), jak również wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b);
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w których będą przygotowywane oferty ubezpieczenia, wymienione na osobnej liście – lista Towarzystw Ubezpieczeniowych, na rzecz których Agent prowadzi usługi dostępna w biurze Agenta;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu określonym w pkt 2. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przygotowania oferty, zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia preferencji i domniemanych potrzeb w zakresie produktów i przedstawienia odpowiedniej oferty, konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku. W związku z automatycznym podejmowanie decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka
(tj. przeanalizowanie danych i podjęcie decyzji przez człowieka).

OŚWIADCZENIE O WYRAŻONYCH ZGODACH
-wyrażam zgodę na przedstawienie i porównanie ofert
-wyrażam zgodę na informowanie o warunkach zawartych umów (obsługa polisy)
-wyrażam zgodę na informowanie o kończących się umowach lub innych datach związanych z umową
-wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczącą produktów i usług
-wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych produktów i usług.